Недостиг на хранителни вещества Част III

Недостиг на хранителни вещества при растенията

В предишни публикации разказахме как да разпознаете недостига нa някои от основните хранителни вещества при растенията. Това бяха азот, фосфор, калий, магнезий и сяра.
Продължаваме темата с останалите важни елемента за правилния растеж и развитие на културите, какви са симптомите на недостиг и как да ги разпознаете.

Калций – Ca
Калцият е важен елемент за правилното функциониране на клетъчните мембрани, тяхното стабилизиране, както и селективната пропускливост. Оказва влияние върху клетъчното делене и клетъчното обособяване.

Недостигът на Калций се засилва при кисели почви, такива с високо съдържание на Натрий, както и при песъчливи и леки почви. Наблюдава се още при антибиоза с Амоний, Калий и Магнезий.

Симптоми на недостиг:
• При царевица и житни: младите листа са лепкави.
• Изсъхване и нацапване на листната розетка, което започва от върха към краищата.
• Стъблата омекват, като около 1-3 см под цвета са налице кафяви участъци и пречупване на стъблото.
• Корените са сплъстени и слузести, имат тъмнокафяво до черно оцветяване.

Бор – В
Оказва влияние върху:
- Изграждането и устойчивостта на клетъчната стена.
- Качеството на цвета и завръза на плод.
- Образуването на скорбяла и захар.
- Водния баланс.
- Растежа на поленовата тръбичка и образуването на зародиш.

Недостигът на Бор се наблюдава при песъчливи почви, високо ниво на pH, суша и неравномерно поливане, високи норми на азотно торене, студ и влага.

Симптоми на недостиг:
• Деформация на най-младите листа.
• Лош цъфтеж и завръз на плод.
• Отмиране на вегетационния конус и съответно връхната пъпка.
• Появяват се цепнатини, подобни на корк, по стъблата, дръжките на листата и корените.

Манган – Mn
Този елемент оказва влияние върху активирането на многобройни ензимни процеси, нитратната редукция, фотосинтезата, хормоналния баланс, белтъчния и въглехидратния метаболизъм, образуването на витамини.

Недостигът на Манган е по-силен при песъчливи почви и такива богати на хумус, високи нива на pH, студ и влага, силно засушени почви, рохкави почви.

Симптоми на недостиг:
• Сухо петносване, при по-силен недостиг се наблюдават сиво-кафяви петна с тъмни краища.
• При най-младите до средните листа се появяват хлорофилни изсветлявания.
• Върховете на листата в началото са нормално зелени и все пак увисват.
• При силен недостиг – отмиране на листата, слаб растеж на листата и корените, намалено образуване на пъпки и плод.

Цинк – Zn
Важен е за доброто функциониране на редица ензимни системи,
енергийния и белтъчния метаболизъм, образуването на витамин C и на B-витамини, опрашването, метаболизма на ауксини, усвояването на Калций.

Недостигът се засилва при хумусни почви, такива с високо съдържание на Фосфор и Мед, високи норми на торене с Азот, високи нива на pH, студ и влага.

Симптоми на недостиг:
• Вджуджаване, набит растеж с изразени светложълти хлорози на най-малките листа (царевица), малки листа с недоразвита розетка, слабо развити млади листа.
• При картофи „Мозайка”
• При захарно цвекло „Бяло петносване”.

Мед – Cu
Оказва влияние върху дишането, фотосинтезата, изграждането на лигнини, белтъчния метаболизъм и защитните функции на растението.

Недостигът на Мед се засилва при хумусни почви, варовити и песъчливи. Наблюдава се и при култивирани ливади и голямо азотно торене.

Симптоми на недостиг:
• Растенията са предразположени към полягане.
• Забавено и неравномерно развитие.
• Отчасти празни класове.
• Усукани млади листа, отмират от върха надолу.
• Нарушено образуване на класове и метлици, намалено опрашване.

Молибден – Mo
Важен е за изграждането на хлорофил, белтъчния метаболизъм. Представлява катализатор, когато растението преобразува нитрат в нитрит. Този елемент е съставна част на някои ензими.

Недостигът на Молибден се засилва при суша, почви с ниски нива на pH, грубо текстурирани варовикови почви.

Симптоми на недостиг:
• Некротични краища на листата, които се завиват.
• Намалена листна розетка.
• Предимно върху по-младите листа се наблюдават бледозелени оцветявания, стигащи до образуването на хлорози.

Желязо – Fe
Важен елемент за многобройни ензимни процеси, синтеза на белтъци, изграждането на хлорофила, защитната функция и транспорта на Азот.

Недостигът на Желязо се засилва при високи нива на pH, варовити почви и такива с високо съдържание на мед, заблатявания.

Симптоми на недостиг:
• При силен недостиг върху листата се наблюдават хлоротични артерии и кафяви некрози.
• Пожълтяване на най-младите листа, като има ясно очертани зелени артерии.
• Къси корени с кафяво оцветяване и много странични разклонения.

В последните три публикации ви разказахме за недостига на основните хранителни вещества при растенията. Нивата на тези микроелементи и макроелементи понякога могат да се окажат ключови за здравето и развитието на насажденията, което влияе и върху добива.