Изготвяне и поддръжка на дневници за растителна защита

Всеки земеделски производител, според НАРЕДБА 104 трябва да води дневник за проведените растителнозащитни мероприятия, които е извършил за всяко едно от полетата, които обработва. 

За всяко поле и култура се води отделен дневник. Чрез тези дневници се води история на полето, като по този начин производителят улеснява себе си през следващите години, като се налага да се прави справка на използваните продукти за растителна защита /ПРЗ/, торове и подхранващи вещества, както и при съставянето на сеитбообращението.

Управителят на АГРЕЙ ДИ е дипломиран агроном с дългогодишен стаж в производството и съответно в съставянето на дневници за растителна защита.


Форма за контакти

Използвайте следната форма, за да зададете вашия въпрос свързан с производство на земеделска продукция, препоръка за нашия онлайн магазин или просто да изкажете вашето мнение.